PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Způsobilost

Vizuální Odysea Země
Soutěže se mohou zúčastnit všichni fotografové z celého světa bez ohledu na věk,

Příběhy kamene
Soutěže se mohou zúčastnit všichni obyvatelé geoparku UNESCO na celém světě bez ohledu na věk,

5 smyslů Tvého geoparku
Soutěž je určena všem mladým lidem ve věku 12-18 let s bydlištěm na území geoparku UNESCO. Každý účastník může zaslat maximálně jeden příspěvek.
Důležité: Žádosti mohou být individuální nebo výsledkem společné práce třídy či klubu mládeže. Třída nebo klub může podat pouze jednu žádost, osoba podávající žádost musí být pedagogickým vedoucím této společné práce.

Těchto 3 soutěží se nemohou účastnit zaměstnanci globálního geoparku UNESCO, jejich nejbližší rodinní příslušníci a osoby, které se podílejí na organizaci nebo hodnocení soutěže.

2. Pokyny pro podávání žádostí

Vizuální Odysea Země
Všechny fotografie musí být pořízeny na území globálního geoparku UNESCO a měly by být originálním dílem účastníků.
Žádná třetí strana nesmí vlastnit ani kontrolovat materiály, které fotografie obsahuje.
Fotografie nesmí porušovat ochrannou známku, autorská práva, etická práva, duševní práva ani práva na soukromí žádného subjektu nebo osoby.
Snímky by měly být zaslány ve formátu PDF, PNG nebo JPEG ve vysokém rozlišení.
Snímky ve formátu RAW nebo TIFF nebudou přijaty.
Velikost souboru by neměla přesáhnout 5 megapixelů.
Fotografie musí mít šířku alespoň 1 600 pixelů (pokud se jedná o horizontální obrázek) nebo výšku (pokud se jedná o vertikální obrázek).

Příběhy kamene
Všechny příběhy a fotografie musí být původním dílem účastníků. Žádná třetí strana nesmí vlastnit ani kontrolovat materiály, které příběh nebo fotografie obsahuje. Příběh a fotografie nesmí porušovat ochranné známky, autorská práva, etická práva, duševní práva ani práva na soukromí žádného subjektu nebo osoby.
Příběhy by měly být zaslány v textovém formátu o rozsahu minimálně 300 slov a maximálně 450 slov.
Související fotografie by měly být zaslány ve formátu PDF, PNG nebo JPEG ve vysokém rozlišení. Velikost souboru by neměla přesáhnout 10 megapixelů. Fotografie musí být minimálně 1 600 pixelů široká (v případě horizontálního obrázku) nebo vysoká (v případě vertikálního obrázku).
Příběhy a fotografie by měly být rovněž označeny a datovány názvem místa a názvem geoparku UNESCO.
Důležité: fotografie je pouze ilustrací textu. Výběr bude proveden přednostně podle kvality textu.

5 smyslů Tvého geoparku
Všechny příspěvky musí být originálním dílem účastníků. Příspěvek by měl být zaslán jako dokument ve formátu Word rozdělený do 5 částí (hmat, zrak, sluch, čich a chuť). V každé části by měl být uveden text v rozsahu 70 až 150 slov, který vysvětluje, kterou charakteristiku svého území může účastník spojit s každým z těchto 5 smyslů. (Například: pro čich: zvláštní vůně mokré trávy po dešti. Pro hmat: zvláštní místní tkanina, zvláštní list rostliny, zvláštní skála atd.)
Kromě textu, který však není povinný, mohou účastníci zaslat jednu fotografii, která ilustruje charakteristiku geoparku spojenou se smysly.
V případě zvuku (sluchu) mohou účastníci zaslat krátkou zvukovou nahrávku pořízenou chytrým telefonem (mp3).

3. Jazyk
Všechny přihlášky by měly být napsány v místním nebo Národním jazyce.

4.Úprava fotografií
Fotografie musí být v původním stavu a nesmí být nijak upravována, mimo jiné včetně odstranění, přidání, převrácení nebo zkreslení objektů v záběru. Výjimkou je standardní optimalizace (odstranění prachu, ořez, přiměřené úpravy expozice, barev a kontrastu atd.). Ti, kteří toto pravidlo poruší, budou ze soutěže vyloučeni, budou jim odebrány případné ceny a bude jim zakázána účast v dalších soutěžích GGN.

5. Kanál a proces zasílání příspěvků
Příspěvky nebudou přijaty, pokud nebudou odeslány prostřednictvím oficiálního soutěžního kanálu. Příspěvky, které nebudou odeslány prostřednictvím příslušného kanálu, budou smazány.

Postup: Soutěžní příspěvky budou zasílány v souladu s pravidly uvedenými na registrační stránce a budou zaslány přímo na UGGp, se kterým jsi spojen. Podle harmonogramu od GGN vybere každý UGGp 3 místní výherce UGGp. Pokud je tento geopark v dané zemi jediný, zašle 3 kandidatury na vítěze přímo GGN nebo pokud je v zemi Národní organizace geoparků pověřená Českou komisí pro UNESCO, tak přes ni, a to s doprovodným textem přeloženým do angličtiny. Pokud je v zemi více geoparků, všechny místní geoparky zašlou kandidatury svých 3 vítězů národní organizaci geoparků. Národní organizace geoparků vybere ze 3 vítězů každého místního UGGp 3 vítěze na národní úrovni a zašle jejich kandidaturu GGN s doprovodným textem přeloženým do angličtiny. Ze všech 3 vítězů na národní úrovni vybere GGN 3 mezinárodní vítěze GGN, kteří obdrží cenu GGN.

6. Posuzování
Přihlášené práce bude hodnotit odborná porota jmenovaná Globální sítí geoparků. Všechna rozhodnutí jsou konečná.

7. Diskvalifikace
Síť globálních geoparků si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakýkoli příspěvek, který bude považován za nevhodný nebo nebude odpovídat stanoveným pravidlům soutěže.

8. Výhry
Ceny budou oznámeny později. Všechny ceny jsou nepřenosné a neexistují žádné peněžní alternativy.

9. Používání příběhů a fotografií
Účastí v soutěži účastníci souhlasí s tím, že zaslané příběhy a fotografie mohou být Globální sítí geoparků použity pro reklamní účely, začleněny do databáze GGN a použity pro propagační účely v jakýchkoli médiích bez další náhrady. GGN by mohla znovu použít obrázky a texty doprovázené obrázky/fotografiemi, jak je uvedeno výše, pro omezené a přiměřené použití, pokud toto použití nezasahuje do práv vlastníka nebo nebrání jeho právu nakládat s dílem podle svého uvážení. Za výše uvedené podmínky , opětovné použití obrázků a textů doprovázených obrázky/fotografiemi, jak je uvedeno výše, pro vzdělávací, propagační /reklamní účely GGN, zpravodajství, výuku nebo výzkum a ve prospěch veřejnosti není porušením autorských práv a je vlastníkem povoleno. Totéž platí pro sociální média.

10. Doba trvání soutěže
Soutěž bude zahájena 1. dubna 2024 a všechny příspěvky musí být doručeny do 31. prosince 2024. Vítězové budou vyhlášeni v březnu 2025.

11. Dodržování právních předpisů
Platí všechny federální, státní a místní zákony a předpisy. Soutěž je neplatná tam, kde je to zakázáno. Účastí v soutěži se účastníci zavazují dodržovat tato pravidla a rozhodnutí porotců a sítě globálních geoparků, která jsou v záležitostech týkajících se této soutěže závazná a konečná.