กติกาการประกวด

1. คุณสมบัติ

สำรวจโลกผ่านภาพถ่าย
การประกวดนี้เปิดกว้างสำหรับช่างภาพทุกคนทั่วโลก และไม่จำกัดอายุ,

ก้อนหินเล่าเรื่อง
การประกวดนี้ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Geopark) และไม่จำกัดอายุ,

5 สัมผัสอุทยานธรณี
การประกวดนี้ สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 12 – 18 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Geopark) แต่ละคนสามารถส่งผลงานประกวดได้เพียง 1 ผลงาน
ข้อสังเกต: ผลงานสามารถส่งเป็นงานเดี่ยวหรืองานกลุ่มก็ได้ โดยผลงานที่เป็นงานกลุ่มสามารถส่งประกวดได้เพียง 1 ผลงาน และผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นครูที่ดูแลผลงานนั้นๆ

การประกวดทั้ง 3 กิจกรรม เจ้าหน้าที่อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกและสมาชิกครอบครัว ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินการประกวด ไม่สามารถเข้าร่วมได้

2. ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

สำรวจโลกผ่านภาพถ่าย
ภาพถ่ายทั้งหมดจะต้องถ่ายภายในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวด ห้ามบุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือควบคุมเนื้อหาใดๆ ในภาพถ่าย
ภาพถ่ายจะต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ
ภาพถ่ายควรส่งเป็นไฟล์คุณภาพสูงในรูปแบบ PDF, PNG หรือ JPEC ไม่ยอมรับไฟล์ภาพ RAW หรือ TIFF
ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 5 megapixels
ภาพถ่ายต้องมีความกว้าง (หากเป็นภาพแนวนอน) หรือสูง (หากเป็นภาพแนวตั้ง) อย่างน้อย 1,600 พิกเซล ภาพถ่ายควรระบุวันที่พร้อมชื่อสถานที่และชื่ออุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

ก้อนหินเล่าเรื่อง
บทความและภาพถ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวด ห้ามบุคคลที่สามเป็นเจ้าของหรือควบคุมเนื้อหาใดๆ ในบทความหรือภาพถ่าย บทความและภาพถ่ายจะต้องไม่ละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิทางศีลธรรม สิทธิทางปัญญา หรือสิทธิความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ
ควรส่งบทความในรูปแบบข้อความ (text) โดยมีความยาวขั้นต่ำ300 คำ และสูงสุด 450 คำ
ภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับบทความ ควรส่งเป็นไฟล์คุณภาพสูงในรูปแบบ PDF, PNG หรือ JPEC ขนาดไฟล์ไม่ควรเกิน 10 megapixels ภาพถ่ายต้องมีความกว้าง (หากเป็นภาพแนวนอน) หรือสูง (หากเป็นภาพแนวตั้ง) อย่างน้อย 1,600 พิกเซล บทความและภาพถ่ายควรระบุวันที่พร้อมชื่อสถานที่และชื่ออุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
ข้อสังเกต: ภาพถ่ายเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของบทความ การพิจารณาตัดสินจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาของบทความเป็นหลัก

5 สัมผัสอุทยานธรณี
ผลงานทั้งหมดจะต้องเป็นผลงานต้นฉบับของผู้เข้าประกวด ผลงานควรส่งในรูปแบบไฟล์ Word document โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน (สัมผัส มองเห็น ฟัง กลิ่น และรสชาติ) ในแต่ละส่วนมีความยาวระหว่าง 70 – 150 คำ โดยควรบรรยายลักษณะของอุทยานธรณีที่เชื่อมโยงกับ 5 สัมผัสอุทยานธรณี (เช่น กลิ่น: กลิ่นพิเศษของหญ้าเปียกหลังฝนตก, สัมผัส: พื้นผิวของผ้าทอพื้นเมือง สัมผัสของใบไม้แปลกๆ , พื้นผิวของหิน เป็นต้น )
นอกจากข้อความแล้ว ผู้เข้าประกวดยังสามารถส่งภาพถ่ายจำนวน 1 ภาพเพื่อแสดงการเชื่อมโยงระหว่างอุทยานธรณีกับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้
ในส่วนของเสียง (ฟัง) ผู้เข้าประกวดสามารถส่งไฟล์บันทึกเสียงสั้นๆ จากสมาร์ทโฟน (mp3) ได้

3. ภาษา
ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเป็นภาษาไทยได้

4. การแก้ไขภาพ
ภาพถ่ายจะต้องอยู่ในสภาพดั้งเดิมและไม่มีการแก้ไขไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ได้แก่ การลบ การเพิ่ม การทำย้อนกลับ หรือบิดเบือนวัตถุภายในเฟรม ยกเว้นการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐาน (การกำจัดฝุ่น การครอบตัด การปรับแสง สีและคอนทราสต์ อย่างพอเหมาะ ฯลฯ) ผู้ฝ่าฝืนจะถูกถอดออกจากการประกวด ถูกตัดรางวัลใดๆ และถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันของ GGN ในอนาคต

5. ช่องทางการส่งผลงานและขบวนการ
ผลงานจะไม่ได้รับการยอมรับเว้นแต่จะส่งผ่านช่องทางการแข่งขันอย่างเป็นทางการเท่านั้น ผลงานที่ไม่ได้ส่งผ่านช่องทางที่เหมาะสมจะถูกลบ

ขบวนการ : เมื่อผู้สมัครกรอกหน้าลงทะเบียนสมัครเสร็จ ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกที่คุณเกี่ยวข้อง โดยตามข้อกำหนดของ GGN อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแต่ละแห่งจะเลือกผู้ชนะจำนวน 3 ราย หากประเทศใดมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกเพียง 1 แห่ง รายชื่อผู้ชนะทั้ง 3 รายและผลงานจะถูกส่งต่อไปยัง GGN พร้อมทั้งแปลบทความต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ หากประเทศใดมีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกหลายแห่ง แต่ละแห่งจะส่งผู้ชนะ 3 รายไปให้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีของประเทศนั้นๆเป็นผู้ตัดสินการประกวด จากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯจะคัดเลือกผู้ชนะให้เหลือเพียง 3 ราย และส่งผลงานที่แปลเป็นภาษาอังกฤษให้ทาง GGN ซึ่งสุดท้าย GGN จะประกาศผู้ชนะจำนวน 3 รายและมอบรางวัลให้

6. การตัดสิน
ผลงานจะถูกตัดสินโดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Global Geopark Network (GGN) การตัดสินทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด

7. การตัดสิทธิ
GGN ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผลงานที่ถือว่าไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามกฎการประกวดที่ระบุไว้

8. รางวัล
รางวัลจะประกาศแจ้งให้ทราบภายหลัง รางวัลทั้งหมดไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

9. การนำบทความและภาพถ่ายไปใช้
ในการเข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าประกวดยอมรับให้บทความและภาพถ่ายที่ส่งมาสามารถนำไปใช้โดย GGN ได้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา การถูกใช้เป็นฐานข้อมูลของ GGN และใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าตอบแทนเพิ่มเติม GGN สามารถใช้รูปภาพและข้อความที่มาพร้อมกับรูปภาพ/รูปภาพข้างต้น ซ้ำเพื่อการใช้งานอย่างสมเหตุสมผล ตราบใดที่ไม่เป็นการรบกวนหรือขัดขวางสิทธิของเจ้าของ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว การนำภาพและข้อความประกอบภาพ / รูปภาพข้างต้น มาใช้ซ้ำ เพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธ์ / การโฆษณาตามวัตถุประสงค์ของ GGN การรายงานข่าว การสอน หรือการวิจัย และเพื่อประโยชน์ของสาธารณะจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิและได้รับอนุญาตจากเจ้าของ เช่นเดียวกับโซเชียลมีเดีย

10. ระยะเวลาการประกวด
การประกวดจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2567 และผลงานทั้งหมดจะต้องส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผู้ชนะจะประกาศผลในเดือนมีนาคม 2568

11. การปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และท้องถิ่นทั้งหมดมีผลบังคับใช้ การแข่งขันถือเป็นโมฆะหากมีการห้ามในการเข้าร่วมการประกวด ผู้เข้าร่วมตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้และเคารพการตัดสินของผู้ตัดสินรวมถึง GGNซึ่งมีผลผูกพันและเป็นที่สุดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้