REGULAMIN KONKURSU

1. Zasady kwalifikacji do konkursu

Podróż po Ziemskich Krajobrazach
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów na całym świecie, niezależnie od wieku,

Co opowiadają kamienie?
Konkurs jest otwarty dla wszystkich mieszkańców Geoparku UNESCO na całym świecie, niezależnie od wieku,

5 zmysłów Twojego Geoparku
Konkurs jest otwarty dla wszystkich młodych ludzi w wieku od 12 do 18 lat mieszkających w Geoparku UNESCO. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zgłoszenie.
Ważne: Zgłoszenia mogą być indywidualne lub mogą być wynikiem wspólnej pracy klasy lub klubu młodzieżowego. Klasa lub klub może złożyć tylko jedno zgłoszenie, a osoba składająca zgłoszenie musi być liderem grupy (np. nauczycielem, opiekunem)

W przypadku konkursu trzeciego nie mogą brać udziału pracownicy Światowego Geoparku UNESCO, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby zaangażowane w organizację lub ocenę konkursu.

2. Wytyczne dotyczące nadsyłania zgłoszeń

Podróż po Ziemskich Krajobrazach
Wszystkie zdjęcia muszą być wykonane na terenie Światowego Geoparku UNESCO i powinny być oryginalnym dziełem uczestnika.
Osoby/Podmioty trzecie nie powinny mieć praw własności ani w żaden sposób kontrolować materiałów, które są zawarte na zdjęciach.
Zdjęcie nie może naruszać znaków towarowych, praw autorskich, praw osobistych, praw intelektualnych ani praw do prywatności jakiegokolwiek podmiotu lub osoby.
Zdjęcia należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPEG w wysokiej rozdzielczości.
Obrazy w formacie RAW lub TIFF nie będą akceptowane.
Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 megapikseli.
Zdjęcie musi mieć co najmniej 1600 pikseli szerokości (w przypadku zdjęć poziomych) lub wysokości (w przypadku zdjęć pionowych).
Zdjęcia powinny być również oznaczone i datowane nazwą miejsca i nazwą Geoparku UNESCO.

Co opowiadają kamienie?
Wszystkie opowiadania i zdjęcia muszą być oryginalnym dziełem uczestników. Osoby/Podmioty trzecie nie powinny mieć praw własności ani w żaden sposób kontrolować materiałów, które są zawarte w opowiadaniu lub na zdjęciu. Opowiadania i zdjęcie nie mogą naruszać znaków towarowych, praw autorskich, praw osobistych, praw intelektualnych ani praw do prywatności jakiegokolwiek podmiotu lub osoby.
Opowiadania należy przesyłać w formacie tekstowym o rozmiarze co najmniej 300 słów i maksymalnie 450 słów.
Powiązane zdjęcia należy przesyłać w formacie PDF, PNG lub JPEG w wysokiej rozdzielczości. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 10 megapikseli. Zdjęcie musi mieć co najmniej 1600 pikseli szerokości (w przypadku zdjęcia poziomego) lub wysokości (w przypadku zdjęcia pionowego).
Opowiadania i zdjęcia powinny być również oznaczone i datowane nazwą miejsca i nazwą Geoparku UNESCO.
Ważne: zdjęcie jest tylko ilustracją tekstu. Wybór zwycięzcy zostanie dokonany w pierwszej kolejności na podstawie jakości tekstu.

5 zmysłów Twojego Geoparku
Wszystkie prace muszą być oryginalnym dziełem uczestnika. Zgłoszenie należy przesłać w formie dokumentu Word podzielonego na 5 części (dotyk, wzrok, słuch, węch i smak). W każdej części należy zamieścić tekst o długości od 70 do 150 słów, wyjaśniający, jaką cechę swojego terytorium uczestnik może odnieść do każdego z tych 5 zmysłów. (Na przykład: w przypadku węchu, szczególny zapach mokrej trawy po deszczu. W przypadku dotyku, szczególna lokalna tkanina, szczególny liść rośliny, szczególna skała itp.)
Oprócz tekstu, choć nie jest to obowiązkowe, uczestnicy mogą przesłać jedno zdjęcie ilustrujące cechę Geoparku związaną ze zmysłami.
W przypadku dźwięku (słuchu) uczestnicy mogą przesłać krótkie nagranie dźwiękowe wykonane smartfonem (mp3).

3. Język
Wszystkie zgłoszenia powinny być napisane w języku lokalnym lub krajowym.

4. Edycja zdjęcia
Zdjęcie musi być w oryginalnym stanie i nie może być zmieniane w żaden sposób, w tym między innymi poprzez usuwanie, dodawanie, odwracanie lub zniekształcanie obiektów w kadrze. Wyjątki obejmują standardową optymalizację (usuwanie kurzu, kadrowanie, rozsądne dostosowanie ekspozycji, kolorów i kontrastu itp.) Osoby naruszające te zasady zostaną usunięte z konkursu, pozbawione wszelkich nagród i otrzymają zakaz udziału w przyszłych konkursach GGN.

5. Kanał i proces przesyłania zgłoszeń
Zgłoszenia nie będą przyjmowane, jeśli nie zostaną przesłane za pośrednictwem oficjalnego kanału konkursowego. Zgłoszenia, które nie zostaną przesłane za pośrednictwem odpowiedniego kanału, zostaną usunięte.

Proces: Kandydatury są zgłaszane poprzez wypełnienie strony rejestracyjnej i zostaną wysłane bezpośrednio do Światowego Geoparku UNESCO, z którym osoba zgłaszająca jest związana. Zgodnie z harmonogramem Światowej Sieci Geoparków, każdy Światowy Geopark UNESCO wybierze 3 lokalnych zwycięzców. Jeśli dany Geopark jest jedynym Geoparkiem w kraju, prześle on bezpośrednio do Światowej Sieci Geoparków 3 zwycięskie kandydatury wraz z towarzyszącym im tekstem przetłumaczonym na język angielski. Jeśli w danym kraju jest kilka Geoparków, wszystkie lokalne Geoparki prześlą kandydatury swoich 3 zwycięzców do Krajowej Organizacji Geoparków Spośród 3 zwycięzców każdego lokalnego Światowego Geoparku UNESCO, Krajowa Organizacja Geoparków wybierze 3 zwycięzców na poziomie krajowym i prześle ich kandydatury do Światowej Sieci Geoparków (GGN) wraz z załączonym tekstem przetłumaczonym na język angielski. Spośród wszystkich 3 zwycięzców krajowych Światowa Sieć Geoparków (GGN) wybierze 3 międzynarodowych zwycięzców Światowej Sieci Geoparków (GGN), którzy otrzymają nagrodę Światowej Sieci Geoparków (GGN).

6. Ocena
Zgłoszenia będą oceniane przez zespół ekspertów wyznaczonych przez Światową Sieć Geoparków. Wszystkie decyzje są ostateczne.

7. Dyskwalifikacja
Światowa Sieć Geoparków zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego zgłoszenia, które zostanie uznane za nieodpowiednie lub niezgodne z określonymi zasadami konkursu.

8. Nagrody
Nagrody zostaną przedstawione w późniejszym terminie. Wszystkie nagrody są niezbywalne i nie ma możliwości ich wymiany na gotówkę.

9. Wykorzystanie opowiadań i zdjęć
Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zgadzają się, że przesłane opowiadania i zdjęcia mogą być wykorzystywane przez Światową Sieć Geoparków do celów reklamowych, mogą być zintegrowane z bazą danych Światowej Sieci Geoparków (GGN) i mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych w dowolnych mediach bez dodatkowego wynagrodzenia. Światowa Sieć Geoparków (GGN) może ponownie wykorzystywać obrazy i teksty w sposób rozsądny, o ile ich użycie nie koliduje z prawami właściciela lub nie ogranicza jego prawa do wykonywania pracy. Pod wyżej wymienionym warunkiem, ponowne wykorzystanie obrazów i tekstów do celów edukacyjnych, promocyjnych / reklamowych Światowej Sieci Geoparków (GGN), raportowania wiadomości, nauczania lub badań oraz dla dobra publicznego nie stanowi naruszenia praw autorskich i jest dozwolone

10. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpocznie się 1 kwietnia 2024 roku, a wszystkie zgłoszenia muszą wpłynąć do 31 grudnia 2024 roku. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w marcu 2025 roku.

11. Zgodność z przepisami prawa
Obowiązują wszystkie państwowe, stanowe i lokalne prawa oraz przepisy. Konkurs jest nieważny tam, gdzie jest to zabronione. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy zgadzają się przestrzegać niniejszych zasad oraz decyzji sędziów i Światowej Sieci Geoparków, które są wiążące i ostateczne w kwestiach związanych z tym konkursem.